ورود شما را به سایت خوش آمد میگویم
 
  پزشك جراح عمومي در "بارمهرزيگ برودر اسپيتال"
(Hospital of the Brothers of Charity Vienna)
 

 

بنی ادم اعضای یکدیگرند. که در افرینش ز یک گوهرند

 

چو عضوی به درد اورد روزگار. دگر عضوها را نماند قرار

 

توکز محنت دیگران بی غمی. نشاید که نامت نهند ادمی

 

سعدی